NYKÖPINGSÅN SPORTFISKE

FISKETILLSYN

Det är du som fiskar som har ansvaret för att ta reda på vilka regler som gäller oberoende i vilket vatten du fiskar!

Tillsyningsman

-Tillsyningsmannen är anlitad av fiskevårdsområdets förvaltare och har ett förordnande från Länsstyrelsen. Det betyder att alla tillsyningsmän är tjänstemän liknande väktare, ordningsvakt och Polis.

-Tillsyningsmannen har befogenheter att söka igenom bil, väska, påse etc och kan beslagta fiskeutrustning samt i grova fall fordon/båt.

-Tillsyningsman har alltid denna bricka synlig

example graphic

I Brottsbalkens 17 kapitel framgår att:

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit.